Regulamin Skupu 365

Regulamin Skupu
Skup złota, srebra, platyny i palladu w formie wyrobów inwestycyjnych.
  Warunki i zasady realizacji transakcji za pośrednictwem strony internetowej metalelokacyjne.pl

  Domena internetowa metalelokacyjne.pl umożliwiająca skup metali lokacyjnych stanowi własność firmy Metal Market Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-480 przy ulicy Wiejskiej 11 lokal 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443179, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych oraz numer NIP 7831696976 i REGON 302346549

Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie:
 • Serwis – witryna internetowa w języku polskim dostępna pod adresem www. metalelokacyjne.pl świadcząca usługi skupu monet bulionowych i sztabek lokacyjnych przez firmę Metal Market Europe sp. z o.o., której zawartość stanowi zaproszenie do negocjacji na rzecz zawarcia umowy sprzedaży.
 • Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odpowiednio zbywa lub zamierza zbyć towar za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • Wycena – oferta stanowiąca cenę, za którą Serwis jest gotów zawrzeć umowę sprzedaży z Klientem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 • Przedmiot Sprzedaży – przedmiot wykonany ze złota, srebra, palladu bądź platyny.
 • Formularz zgłoszeniowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz w języku polskim zawierający dane identyfikujące Klienta niezbędne do dokonania wyceny bądź sprzedaży.


I. Zasady korzystania z serwisu metalelokacyjne.pl
 1. Treść znajdująca się w serwisie internetowym www.metalelokacyjne.pl stanowi zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w sprawie zawarcia w przyszłości ewentualnej umowy sprzedaży walorów.
 2. Korzystanie z Serwisu polega na nawiązaniu kontaktu z podmiotem prowadzącym portal internetowy za pośrednictwem przesłania formularza zgłoszeniowego przez Klienta. Po zapoznaniu się z formularzem zgłoszeniowym, podmiot prowadzący serwis internetowy przygotowuje wycenę oraz ofertę zawarcia umowy sprzedaży z Klientem. W przypadku akceptacji warunków przez strony następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Kontakt pomiędzy Klientem, a Serwisem realizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego, telefonicznie, mailowo lub poprzez bezpośredni kontakt w placówce firmy. Przy pierwszym kontakcie Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie.
 4. Podając swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania wyceny i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży przez podmiot prowadzący serwis, bądź w związku z wszelkimi czynnościami niezbędnymi do zawarcia umowy.
 5. Przy sprzedaży prowadzonej drogą elektroniczną, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą mailową skanu dowodu osobistego bądź paszportu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016), Serwis pobiera tylko niezbędne dane w celu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży wymaga w treści wskazania: imienia i nazwiska Klienta, jego adresu zamieszkania oraz numeru i serii dowodu osobistego.
 6. Przesyłając do wyceny przedmiot, bądź przedmioty sprzedaży, Klient oświadcza, że stanowią one jego własność, nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, nie pochodzą z czynu zabronionego, nie są przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej, a także że ma prawo swobodnie nimi rozporządzać.
 7. Wycena i wszelkie korekty z nią związane, dokonywane są w godzinach pracy firmy to jest w dni powszednie od 10:00 do 18:00 z wyłączeniem dni powszednich, w których firma jest zamknięta co każdorazowo ogłaszane jest na stronie głównej serwisu. Po zaakceptowaniu wyceny przez Klienta cena przedmiotu sprzedaży nie ulegnie zmianie podczas dalszych etapów realizacji zamówienia.
 8. Wycena przedmiotu, bądź przedmiotów oparta jest na cenie publikowanej na stronie internetowej Serwisu. Klient ma prawo zaakceptować zaproponowaną wycenę do 15 minut po wysłaniu wiadomości mailowej lub kontakcie telefonicznym, późniejsze zaakceptowanie powoduje zmianę zaproponowanych cen.
 9. Cena przedmiotu, bądź przedmiotów sprzedaży może ulec zmianie, jeżeli rzeczywisty stan dostarczonego przedmiotów różni się od stanu podanego w formularzu zgłoszeniowym. Korekta ceny możliwa jest w przypadku uszkodzenia fizycznego przedmiotów.
 10. Po zaakceptowaniu wyceny, Klient otrzymuje wiadomość mailową przesłaną drogą elektroniczną z dwoma egzemplarzami umowy sprzedaży, które należy wydrukować, czytelnie podpisać oraz odesłać na adres siedziby firmy.


II. Przesyłanie rzeczy
 1. Koszt przesyłki zawierającej przedmiot sprzedaży pokrywa Serwis w przypadku transakcji powyżej kwoty 7.000 złotych polskich. W sytuacji, gdy wartość transakcji wynosi mniej niż wymieniona kwota, do pokrycia opłaty za przesyłkę zobowiązany jest Klient.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie rzeczy zgodnie z instrukcjami przewoźnika.
 3. Kurier odbierający przygotowaną przesyłkę posiada przy sobie jedynie etykietę, którą należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce.
 4. Kurier podejmuje do trzech prób odebrania przedmiotu sprzedaży od Klienta przez trzy kolejne dni robocze.
 5. Firma Metal Market Europe sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w realizacji po otrzymaniu przesyłki z oferowanym do sprzedaży przedmiotami, wynikającymi z działalności firm kurierskich.
 6. Sprawdzenie dostarczonych przedmiotów sprzedaży, odbywa się przez dwuosobowy zespół w monitorowanym, chronionym pomieszczeniu.
 7. Firma Metal Market Europe sp. z o.o. może uchylić się od skutków prawnych złożonych oświadczeń na podstawie art. 84 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145), jeżeli zaistnieje sytuacja celowego wprowadzenia w błąd pracowników firmy przez Klienta co do autentyczności towaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 8. Fałszowanie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne i działania na szkodę firmy Metal Market Europe sp. z o.o., podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 270 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2019 poz. 1950).
 9. Wszelkie próby wyłudzenia korzyści majątkowej przez Klienta polegających na próbie celowego wprowadzenia w błąd pracowników firmy Metal Market Europe sp. z o.o. co do autentyczności towaru, podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie art. 286 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2019 poz. 1950).


III. Przedmiot wyceny i umowy
 1. Przedmiotem wyceny i umowy sprzedaży mogą być wyłącznie monety i sztaby lokacyjne wykonane ze srebra, złota, platyny lub palladu.


IV. Płatności
 1. Po otrzymaniu przedmiotów i ich sprawdzeniu Serwis dokona płatności na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta w przeciągu 24 godzin roboczych, chyba że w treści umowy wskazano inaczej. Przelew na rachunek bankowy jest nieodpłatny.


V. Zwrot przedmiotów
 1. Gdy po dokładnej analizie przesłanych przedmiotów sprzedaży okaże się, że nie są one wykonane ze złota, srebra, platyny lub palladu albo ich próba nie zgadza się z podaną, Serwis może odesłać te przedmioty na adres i koszt Klienta w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.


VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za przedmioty cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


VII. Odstąpienie od umowy przez Serwis
 1. Serwis ma prawo odstąpienia od umowy w razie ujawnienia wad fizycznych, bądź prawnych przedmiotów. Klient udziela na przesłane Serwisowi przedmioty sprzedaży 24-miesięcznej rękojmi za wady prawne.
 2. W razie odstąpienia od umowy przed dokonaniem zapłaty na rzecz Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostanie nadana przesyłka kurierska zawierająca przedmioty sprzedaży uprzednio przesłane przez Klienta.
 3. W razie odstąpienia od umowy po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego Serwis w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do czasu otrzymania zwrotu świadczenia ze strony Klienta, Serwis zatrzymuje przedmioty sprzedaży tytułem zabezpieczenia roszczeń o zwrot zapłaty. Realizacja zabezpieczenia może odbyć się także w trybie egzekucji sądowej.
 5. W razie odmowy przez Klienta zwrotu otrzymanej zapłaty Serwis wystąpi z roszczeniem o zapłatę do sądu powszechnego.
 6. Serwis ma prawo zbyć wierzytelność przysługującą wobec Klienta na rzecz osób trzecich.


VIII. Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej w serwisie internetowym metalelokacyjne.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności : Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145); ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123); ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134).
 3. Wszelkie spory sądowe powstałe między firmą Metal Market Europe sp. z o. o., a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy.
 4. Metal Market Europe sp. z o. o. zastrzega możliwość zmiany treści Regulaminu.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Close
pixel