Regulamin

Regulamin sklepu metalelokacyjne.pl

Operatorem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.metalelokacyjne.pl i strona umów zawartych za jego pośrednictwem jest Metal Market Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 11/1, 00-480 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000443179, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych oraz numer NIP 7831696976 i REGON 302346549, adres poczty elektronicznej biuro@metalelokacyjne.pl , zwana dalej "Sprzedającym".

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy – serwis internetowy w języku polskim dostępny pod adresem www.metalelokacyjne.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Formularz rejestracji – formularz w języku polskim dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz w języku polskim, angielskim, niemieckim dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto Klienta – indywidualny panel w Sklepie Internetowym uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedającego, po wypełnieniu i przesłaniu Sprzedającemu Formularza rejestracji, w ramach którego Sklep Internetowy świadczy usługi dla Klientów w celu ułatwienia zawierania Umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem Internetowym, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Klienta zakupów i śledzenia wybranych Towarów.

Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.metalelokacyjne.pl służący do kontaktowania się ze Sklepem Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie oferty zakupu Towarów.

Dane kontaktowe oznaczają w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiany towar lub usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP); w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę (nazwę), siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego metalelokacyjne.pl.

Towar - rzeczy, które są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, których ofertę nabycia może złożyć Klient.

Monety bulionowe (monety lokacyjne, inwestycyjne) – monety z metali szlachetnych (głównie ze złota, srebra, platyny) bite na cele inwestycyjne.

Dostawa – usługa dostawy Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów członkowskich Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dostępna dla Klienta po dokonaniu zakupu Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem w wyniku i z chwilą zaakceptowania oferty Klienta przez Sprzedawcę.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Polityka prywatności oraz polityka cookie – załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część, określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania przez Sprzedającego sprzedawanych towarów i usług.

Plastikowy kapsel / ochronny kapsel/ plastikowe koperty - monety, które nie posiadają kapsla zapewnionego od producenta są pakowane w opakowanie ochronne przez Metal Market Europe Sp. z. o.o. Takie opakowanie służy wyłącznie do transportu. Jeśli opakowanie ochronne zostanie uszkodzone w czasie transportu nie podlega ono gwarancji/ reklamacji lub wymianie.

§2. Postanowienia ogólne

Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.metalelokacyjne.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia odpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Zastosowanie niniejszego regulaminu może zostać wyłączone wyłącznie poprzez pisemną umowę stron pod rygorem nieważności takiego wyłączenia. Sprzedający może modyfikować niniejszy regulamin. W takim wypadku, Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Klientów o wprowadzonych zmianach. Klient, który nie wyraża zgody na zaproponowane przez Sprzedającego zmiany, może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w § 3 ust. 7 i 8 poniżej. Domniemuje się, że Klient, który nie wypowie umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, akceptuje te zmiany. Zmiany do niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Sprzedającego powiadomienia o zmianach pocztą elektroniczną lub w terminie określonym w powiadomieniu, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 14 dni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.metalelokacyjne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient, tryb postępowania reklamacyjnego.

Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Klientem, następuje poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o dokonanym zakupie. Istotnymi postanowieniami Umowy sprzedaży są dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287). Obowiązkiem Klienta i warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu Internetowego opisem towarów lub usług, warunkami zakupu, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Oferta przedstawiona na stronach Sklepu Internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia.

Sprzedający będzie szyfrować dane, lecz nie gwarantuje stuprocentowej ochrony danych, dlatego Klient akceptuje ryzyko nieuprawnionego dostępu oraz wykorzystania danych wprowadzonych do platformy Sklepu Internetowego lub przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klientowi nie wolno korzystać ze Sklepu Internetowego do żadnych czynności niezgodnych z prawem.

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, dotyczy to w szczególności inwestycji w monety i monety bulionowe. Ryzyko to w całości obciąża Klienta. Na wartość monet i monet bulionowych ma wpływ szereg czynników ekonomicznych. Na rynku finansowym działa szereg doradców finansowych, z porad których Klient może skorzystać przed lub w trakcie inwestowania w monety lub monety bulionowe.

Sprzedaż towarów w sklepie internetowym odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz wynikających z przepisów prawa. Ogólne warunki zakupu towarów stosowane przez Klientów niebędących Konsumentami nie znajdują zastosowania.

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Zamówieniem lub zawartą w związku nim Umową sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego

Niniejszy regulamin, jak również wszelkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu.

§3. Rejestracja w Sklepie Internetowym i założenie Konta Klienta

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z udostępnionych przez Sprzedającego funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Aby dokonać rejestracji należy: (a) wybrać polecenie "Zarejestruj się" dostępne na stronie www.metalelokacyjne.pl, (ii) podać swój adres poczty elektronicznej, (iii) zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego, (iv) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy w celu zawarcia i realizacji usługi Konto Klienta oraz (v) wyrazić zgodę się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

W wyniku rejestracji, Sprzedający tworzy Konto Klienta, w którym gromadzone będą dane oraz informacje o Kliencie. Umowa o świadczenie usług przez Sklep Internetowy w ramach Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony.

Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzyma niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu, który pozostaje niezmienny.

Klient dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował oraz zgodził się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

Dostęp do Konta Klienta jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Klient, który pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za wybór i właściwe zabezpieczenie hasła oraz loginu. Klient jest również wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie i utrzymywanie właściwego adresu poczty elektronicznej dla celów korespondencji ze Sprzedającym. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie aby wszelka komunikacja ze Sprzedającym odbywała się wyłącznie za pośrednictwem osoby lub osób właściwe upoważnionych przez Klienta. W związku z tym, Sprzedający może w każdym czasie przyjmować, że wszelka komunikacja została wprowadzona w sposób wiążący dla Klienta, w szczególności wszelkie Umowy sprzedaży zawarte w ramach Sklepu Internetowego będą wiążące dla Klienta. Wszelkie informacje wprowadzone przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego będą przechowywane przez Sprzedającego do momentu otrzymania dyspozycji o ich usunięcie.

Z zastrzeżeniem punktu 8 poniżej, Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedającego z żądaniem jego usunięcia.

W przypadku wypowiedzenia umowy umowę o świadczenie usługi Konto Klienta po złożeniu Zamówienia, a przed jego zrealizowaniem przez Sprzedającego, umowa o świadczenie usługi Konto Klienta rozwiąże się z chwilą zrealizowania przez Sprzedającego ostatniego z Zamówień.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta w razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie podania nieprawdziwych danych osobowych, jednokrotnego niedokonania w terminie płatności lub dwukrotnego nieodebrania w terminie przesyłki. Wypowiedzenie następuje w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w ustawieniach konta.

Sprzedający może odmówić ponownego zawarcia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta (ponownej rejestracji) przez Klienta, którego umowa o świadczenie usługi Konto Klienta została wypowiedziana przez Sprzedającego zgodnie z punktem 9 powyżej.

§4. Składanie Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta Klienta.

Informacje o Towarach zawarte w katalogach, cennikach, ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach marketingowych Sprzedającego stanowią zaproszenie do negocjacji i nie stanowią one oferty.

W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać Towar(y) będący przedmiotem zamówienia, następnie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka" lub "Kup", a w dalszej kolejności w panelu zamówienia określić ilość sztuk kupowanych Towarów;

b) po zakończeniu wybierania Towarów przejść do koszyka wybierając w prawym górnym rogu ikonę "Koszyk" i podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, to jest: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres; podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych kontaktowych i osobowych;

c) wybrać sposób Dostawy;

d) w przypadku zamówienia z Dostawą (wysyłką) – wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa Towaru, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, jeżeli są inne niż dane podane przy rejestracji Klienta;

e) wybrać formę płatności;

f) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

W sklepie znajdują się produkty objęte limitem ilościowym sprzedaży. Oznacza to, że jeden Klient nie może dokonać zakupu większej ilości produktu niż została określona przez obsługę sklepu internetowego. O limicie ilościowym sprzedaży Klient informowany jest w momencie wpisania i zatwierdzenia ilości zakupu dla danego produktu.
W przypadku złożenia kilku zamówień na ilość przekraczającą limit ilościowy sprzedaży przez tego samego Klienta lub na ten sam adres zamówienie/zamówienia będą usuwane przez obsługę sklepu (o usunięciu zamówienia/zamówień Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową).

Przed złożeniem Zamówienia, Klient może i powinien zapoznać się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami Towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

Zawarte w ofercie zdjęcia produktowe mają charakter poglądowy, stan faktyczny sprzedawanych towarów może nieznacznie się różnić.

Klient kupujący 4 i więcej sztuk produktu dla którego producent nie przewidział dedykowanych zabezpieczeń indywidualnych (np. kapsli ochronnych), otrzyma zamówienie spakowane w przygotowanym przez producenta opakowaniu zbiorczym (np. tuba mennicza, masterbox i inne).

Towary, które znajdują się w ofercie sklepu mogę posiadać różne stany zachowania.

W przypadku towarów kolekcjonerskich bądź numizmatów:

• Menniczy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które nigdy nie były używane jako środek płatniczych oraz nie noszą żadnych śladów użytkowania. Ponadto, nie posiadają żadnych uszkodzeń takich jak na przykład zarysowania czy ślady czyszczenia.

• Okołomenniczy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które nigdy nie były używane jako środek płatniczy, jednakże noszą ślady użytkowania. Ponadto, mogą posiadać widoczne uszkodzenia takie jak na przykład delikatne zarysowania czy ślady czyszczenia.

• Obiegowy/ Okołomenniczy czyli stan pośredni między stanem okołomenniczym, a obiegowym.

• Obiegowy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które mogły bądź były używane jako środek płatniczy oraz noszą widoczne ślady użytkowania. Ponadto, mogą posiadać widoczne uszkodzenia takie jak zarysowania, wygięcia bądź ślady czyszczenia.

W przypadku towarów określanych jako inwestycyjne, kolekcjonersko-inwestycyjne bądź inwestycyjne o charakterze kolekcjonerskim:

• Menniczy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które nigdy nie były używane jako środek płatniczych oraz nie noszą śladów użytkowania. Jednakże mogą posiadać widoczne ślady takie jak delikatne zarysowania, delikatne obicia rantów bądź naturalnie występujące przebarwienia. Defekty, które są bezpośrednio spowodowane przez proces produkcyjny bądź proces transportowy nie podlegają reklamacji.

• Okołomenniczy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które nigdy nie były używane jako środek płatniczy, jednakże noszą ślady użytkowania. Ponadto, mogą posiadać widoczne uszkodzenia takie jak delikatne zarysowania, delikatne obicia rantów, naturalnie występujące przebarwienia czy ślady czyszczenia.

• Obiegowy/ Okołomenniczy czyli stan pośredni między stanem okołomenniczym, a obiegowym.

• Obiegowy czyli taki stan, który dotyczy produktów, które mogły bądź były używane jako środek płatniczy oraz noszą widoczne ślady użytkowania. Ponadto, mogą posiadać widoczne uszkodzenia takie jak zarysowania, wygięcia, obicia, ślady czyszczenia bądź naturalnie występujące przebarwienia.

Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedającego oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji albo rezygnacji z Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru przez Klienta.

Z chwilą złożenie zamówienia przez Klienta łączna cena za Towar jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.

Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego złożonego Zamówienia wraz z podsumowaniem. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje zawierające: dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jednostkową i łączną cenę wszystkich Towarów, koszt Dostawy oraz inne koszty wykonania Umowy sprzedaży, formę Dostawy, w tym termin, w którym nastąpi dostawa, a jeżeli istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące Dostawy, na przykład dotyczące ciężaru bądź lokalizacji, także te ograniczenia, sposób płatności, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni oraz informację o zasadach odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Sprzedający potwierdza akceptację Zamówienia pocztą elektroniczną wysłanym z adresu biuro@metalelokacyjne.pl na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia akceptacji oferty pod warunkiem opisanym w § 5 pkt.6. Sprzedający może odmówić akceptacji Zamówienia (i) jeżeli formularz Zamówienia został niewłaściwie wypełniony lub (ii) jeżeli Klient narusza niniejszy regulamin lub (iii) z innego ważnego powodu.

Wyłącznie Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy popełnione przez niego lub przez osoby działające w jego imieniu przy składaniu Zamówienia. Z chwilą zaakceptowania Zamówienia przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Zamówienie nie może zostać zmienione ani cofnięte, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Dokonanie przez Klienta cesji praw i obowiązków wynikających z umowy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez Klienta pisemnej zgody Sprzedającego.

Sklep Internetowy umożliwia zamawianie Towarów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku.

Dowodem zakupu Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura VAT, zaś dowodem zakupu Towaru przez Klienta będącego Konsumentem jest paragon. Klient będący Konsumentem może zażądać wystawienia faktury VAT wyłącznie w Formularzu zamówienia. W przypadku braku takiego żądania w Formularzu zamówienia, Sprzedający wystawi wyłącznie paragon.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Towaru, wyczerpanie nakładu danego Towaru u producenta itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty zapłacone przez Klienta w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.

§5. Ceny i metody płatności

Ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w PLN i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy oraz innych kosztów wykonania Umowy sprzedaży takich jak: ewentualne dodatkowe koszty płatności przez dostępne w sklepie internetowym systemy płatności np. dotpay.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia jest przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Zamówienia oraz formy płatności, jak również w podsumowaniu Zamówienia wysyłanym do Klienta przez Sprzedającego.

Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności: gotówka, pobranie, PayU.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, w tym także na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia w systemie sprzedażowym sklepu. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone jest odrębnym komunikatem e-mail.

§6. Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

Realizacja zamówienia, to jest nabywanie przez Sprzedającego zamówionych przez Klienta Towarów i ich wysyłka odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jako złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

Koszty dostawy wysyłki pokrywa Klient. O wysokości kosztów przesyłki Klient jest informowany w chwili złożenia Zamówienia.


W przypadku dostawy Towarów do krajów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie kosztów opłat celnych oraz podatków jakie mogą być nałożone na Klienta w związku z realizacją Zamówienia na adres wskazany przez Klienta.

Dostawa Towarów jest dokonywana przez spółkę Global Logistics Iwicki Krzemiński sp. j., na podany w Formularzu zamówienia adres Klienta.

Czas realizacji Zamówienia biegnie od chwili zapłaty całości ceny i kosztów do momentu wysłania przez Sprzedającego Towaru. Przybliżony czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych.

Czas Dostawy wynika z wybranego sposobu przez Klienta sposobu Dostawy. Szacunkowy czas Dostawy jest zaprezentowany w Formularzu zamówienia przy każdej z opcji Dostawy.

Zmiana adresu dostawy jest możliwa za zgodą Sprzedającego do czasu wydania Towarów dostawcy przez Sprzedającego. W celu zmiany adresu dostawy, Klient jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o woli zmiany adresu dostawy na piśmie lub pocztą elektroniczną. Zgoda Sprzedającego na zmianę adresu dostawy musi być wyrażona wyraźnie na piśmie lub pocztą elektroniczną (nie może być dorozumiana).

Jeżeli Dostawa do Klienta niebędącego Konsumentem nie może być wykonana z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyłącznie zawiniona przez Sprzedającego, Towary zostaną zwrócone do Sprzedającego na przechowanie. W takim wypadku, opłata za przechowanie wyniesie 0.2% wartości Zamówienia za jeden dzień przechowywania, a Klient niebędący Konsumentem będzie zobowiązany do zapłaty jej na pierwsze żądanie Sprzedawcy. Kolejne próby doręczenia będą dokonywane na koszt Klienta, wyłącznie pod warunkiem uprzedniej zapłaty tych kosztów przez Klienta.

Z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej, Sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu, w którym Towar zostanie wydany Klientowi będącemu Konsumentem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu wydania go przewoźnikowi lub kurierowi.

Wyłącznie Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w przypadku poinstruowania przewoźnika lub kuriera dokonującego Dostawy lub wyrażenia zgody na pozostawienie przez przewoźnika lub kuriera Towaru innej osobie lub pod innym adresem, w szczególności u ochrony, zarządcy budynku, sąsiada, w skrytce pocztowej itp.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta Sprzedający ma prawo do obciążenia takiego Klienta kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy.

§7. Rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza wobec Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), za wyjątkiem odpowiedzialności za braki ilościowe, które Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zgłosić w terminie jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia Towaru pod rygorem utraty prawa powoływania się na te braki. W stosunku do Klientów będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach wynikających z art. 556 – 676 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności: pisemnie na adres: ul. Wiejska 11/1 Warszawa, pocztą elektroniczną pod adres: biuro@metalelokacyjne.pl lub przez system reklamacyjny dostępny w Sklepie Internetowym.

Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego na koszt Sprzedającego.

Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Termin ten zostaje dotrzymany jeżeli przed jego upływem Sprzedający wyśle do Klienta odpowiedź na reklamację.

Klient będący Konsumentem może w reklamacji zażądać od Sprzedającego wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo – o ile to fizycznie możliwe – usunięcia wady.

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu, przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, rodzaj, ilość), przyczynę reklamacji, określenie żądania przez Klienta, podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta będącego Konsumentem.

O rezultacie reklamacji Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku zgłoszenia roszczeń na piśmie – na adres wskazany przez Klienta będącego Konsumentem.

Gdy realizacja roszczeń Klienta będącego Konsumentem wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedający ponosi koszty dostawy Towaru od Klienta do Sprzedającego, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedającego do Klienta.

Jeżeli reklamacja Klienta będącego Konsumentem zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w terminie 21 dni od daty otrzymania Towaru odeśle reklamowany Towar Klientowi na swój koszt.

Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałe polubowne sądy konsumenckie, rzecznicy konsumentów, organizacje pozarządowe.

Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu Internetowego lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8. Brak uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§9. Ochrona prywatności

Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), koniecznych dla rejestracji w Sklepie Internetowym oraz do przetwarzania i wykonywania Zamówień. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Klienta, mają prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonanie płatności za Towary za pośrednictwem usług płatności elektronicznych może wymagać przekazania przez niego danych osobowych, co regulowane będzie postanowieniami regulaminu agenta rozliczeniowego. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzają Państwo zapoznanie się z warunkami Polityki Prywatności.

§10. Ewidencja danych

Klient zobowiązany jest na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu dopełnienia obowiązku prowadzenia przez sklep ewidencji transakcji dotyczącej sprzedaży i zakupu złota dewizowego i platyny dewizowej o wartości przekraczającej równowartość 15.000 euro, do dostarczenia czytelnego skanu/fotografii zawierających podpisaną deklarację PEP oraz dokument tożsamości. Wzory dokumentów będą dostarczone Klientowi  drogą korespondencji elektronicznej na adres skrzynki e-mail wskazanej w zamówieniu. Wypełnione dokumenty można dostarczyć poprzez wiadomość e-mail, drogą pocztową lub osobiście do siedziby firmy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności .

Odmowa dostarczenia stosownych dokumentów będzie skutkować brakiem realizacji transakcji.

§11. Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§12. Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta.

Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365/366 dni w roku.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych lub innych informacji handlowych od Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Zgoda zostaje wyrażona poprzez wybór opcji zgody przy rejestracji lub w późniejszym terminie.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§13. Wsparcie techniczne

1. Dział obsługi klienta
e-mail: biuro@metalelokacyjne.pl

Życzymy udanych zakupów!

pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Close